நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் அனைத்து பாடத்திற்கான பருவம் 3 பாடக்குறிப்பு  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மிகவும் எளியாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு மிக சுலபமாக புரியும் என நம்புகிறோம். இதனை மாணவர்கள் பயன்படுத்தி நன்கு பயிற்சி பெற உதவியாக இருக்கும். இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி. 

Topic -எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் 3 பாடக்குறிப்பு 

File Type - PDF 
EE LESSON PLAN  

Post a Comment

Previous Post Next Post