வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக 4ஆம் வகுப்பு பருவம் 3 ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான புதிய வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு மிகவும் எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-4th std English Term 3 The seven seeds New words
File Type-PDF

 4th std ENGLISH   

 

Post a Comment

Previous Post Next Post