வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக 4ஆம் வகுப்பு பருவம் 3 சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான புதிய வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு மிகவும் எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-4th std Social Science Term 3 Tamils Around the world New words 
File Type-PDF

 4th std SOCIAL SCIENCE   

Post a Comment

Previous Post Next Post