வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக 5ஆம் வகுப்பு பருவம் 3 அறிவியல் பாடத்திற்கான புதிய வார்த்தைகள், கடின வார்த்தைகள், கருத்து வரைப்படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு மிகவும் எளிமையாக புரியும் வகையிலும் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறவும் இது மிக உதவியாக இருக்கும். ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பயன்படுத்தி தேர்வில் மாணவர்கள் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கிறோம். இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-5th std Science Term 3 New Words, Hard Words, Concept Map, FA(B) Test & FA(A) Activity   English Medium 
File Type-PDF

5th std SCIENCE 

Post a Comment

Previous Post Next Post