நமது குழுவின் சார்பாக 6 முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை கணித பாடத்திற்கான  கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -6 -10th std Maths Learning Outcomes English medium
File Type - PDF
  
   MATHS  

Post a Comment

Previous Post Next Post