நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான பருவம் 3 ஜனவரி மூன்றாம் வாரம் பாடக்குறிப்பு   கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி. 

Topic -எண்ணும் எழுத்தும் English  Notes Of Lesson Term 3 January 3rd Week 

File Type - PDF 
EE ENGLISH 

Post a Comment

Previous Post Next Post