வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக 1 முதல் 3 ஆம் வகுப்பு வரை எண்ணும் எழுத்தும் அறிவியல், சூழ்நிலையியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான பாடக்குறிப்பு   விவரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-1 to 3rd std எண்ணும் எழுத்தும் Science, EVS, Social Science Lesson Plan Details 
File Type-PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post