வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக 10ஆம் வகுப்பு கணிதம் அலகுத் தேர்வு இராமநாதபுரம் மாவட்டம் (TAMIL MEDIUM) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-10ஆம் வகுப்பு கணிதம் அலகுத் தேர்வு இராமநாதபுரம் மாவட்டம் (TAMIL MEDIUM)
File Type-PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post