வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக 4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திற்கான  முதன்மை ஏதுவாளர் பயிற்சிக்கான இணைப்பு பாடப் பயிற்சி நூல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-4 &5th std Tamil CRC முதன்மை ஏதுவாளர் பயிற்சி இணைப்பு பாடப் பயிற்சி நூல்
File Type-PDF

 4&5th std TAMIL    

Post a Comment

Previous Post Next Post