நமது குழுவின் சார்பாக திரு. ஞா. செல்வகுமார், திருப்புட்குழி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்  தயாரித்து வழங்கிய - 5 ஆம் வகுப்பு

5th Standard Social Science - Term -3 Social Science  mind map collection Prepared by ஞா.செல்வகுமார் இ.நி.ஆசிரியர் ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி திருப்புட்குழி காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம். வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். இதனை தயாரித்து வழங்கிய அண்ணாருக்கு நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம். 

Topic- 5th Standard Social Science - Term -3 Social Science  mind map collection Prepared by ஞா.செல்வகுமார் இ.நி.ஆசிரியர் ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி திருப்புட்குழி காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம்.
File type- PDF
5th Social mind map  download 


Post a Comment

Previous Post Next Post