வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக 6ஆம் வகுப்பு முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை அறிவியல் சங்கம் ஜூன் முதல் ஏப்ரல் வரை  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-6-8th std Science Club June to April 2022-23  
File Type-PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post