வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக தொடக்கக் கல்வித்துறை  வட்டாரக்கல்வி அலுவரின் ஆண்டாய்வு  அறிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-தொடக்கக் கல்வித்துறை  வட்டாரக்கல்வி அலுவரின் ஆண்டாய்வு  அறிக்கை
File Type-PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post