வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் ஆங்கிலம் அலகு 1-3  பருவம் 3  TLM கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு மிகவும் எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic- EE Term 3 English Unit 1-3 Reading Practice Teacher Learning Material TLM
File Type-PDF

    ENGLISH  

Post a Comment

Previous Post Next Post