வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக NMMS/NTSE பாடத்திற்கான கற்றல் கையேடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-NMMS/NTSE Missing Number in a diagram-Answers (BOTH MEDIUM)
File Type-PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post