வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக காலம் TT இறந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர் காலம் சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு மிகவும் எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-காலம் TT இறந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர் காலம் சொற்கள்
File Type-PDF

 TAMIL   

Post a Comment

Previous Post Next Post