வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக     9ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல்  பாடத்திற்கான முழு ஆண்டுத் தேர்வு வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை மாணவர்கள் பயன்படுத்தி நன்கு பயிற்சி பெற்று தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துகிறோம். ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-9th std Social Science Annual Exam Question Paper 2022 English Medium 
File Type-PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post