வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக     ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான பருவம் 3 அலகு 8 கையேடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-English Term 3 Unit 8 Material 
File Type-PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post