நமது குழுவின் சார்பாக 4 & 5ஆம் வகுப்பு கணக்கு -அலகு -1 எண்ணும் எழுத்தும் துணைக்கருவிகள் தயாரிப்பு

& பயன்பாடு வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி தங்களின்  பணிச்சுமையை குறைத்துக்கொள்ள வேண்டுகின்றோம். நன்றி .

Topic- 4 & 5ஆம் வகுப்பு கணக்கு -அலகு -1 எண்ணும் எழுத்தும் துணைக்கருவிகள் தயாரிப்பு & பயன்பாடு

File type- video 

4 & 5ஆம் வகுப்பு கணக்கு -அலகு -1 எண்ணும் எழுத்தும் துணைக்கருவிகள் தயாரிப்பு & பயன்பாடு

Post a Comment

Previous Post Next Post