வகுப்பு 4 – 5 ஆசிரியர்களிடையே எழக்கூடிய

கேள்விக்கான  பதில்கள்-பள்ளிக்கல்வித்துறை விழுப்புரம்மாவட்டம்  எண்ணும் எழுத்தும் திட்டத்தின் சார்பாக இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயன்ளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி தங்களது ஐயங்களை தீர்த்துக்கொள்ள வேண்டுகிறோம்.

Topic- வகுப்பு 4 – 5 ஆசிரியர்களிடையே எழக்கூடிய கேள்விக்கான  பதில்கள்-பள்ளிக்கல்வித்துறை விழுப்புரம்மாவட்டம்  எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம்

File type- PDF

EE Question &answer 

Post a Comment

Previous Post Next Post