இங்கு எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ் முதல் பருவம் 45 பங்கேற்பாளர்கள் கொண்ட பயிற்சி  அறைக்கு தேவையான பொருட்கள்,

செயல்பாடுகளுக்கான விளக்கம் கருத்தாளர்களின் முன் தயாரிப்புக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது பயிற்சியாளர்கள் எண்ணும் எழுத்தும் 2023 24 தமிழ் முதல் பருவம் பாடநூல் நகல் எடுக்க வேண்டிய பக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். ஏனவே இதனை பயன்படுத்தி தங்கள் பயிற்சிக்கு தயாராக்ல வாழ்த்துக்க்கள். 


Topic-எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ் முதல் பருவம் பயிற்சிக்கு தேவையான பொருட்கள் 
File type- |PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post