நம்து குழுவின் சார்பாக தமிழ் ஐந்தாம் வகுப்பு.ஒலி மரபுச் சொற்கள்

வழங்கியுள்ளோம். இதனிஅ த்ஜங்கள் வகுப்பறை கற்பித்தலுக்கு துணைக்கருவியாக பயனப்டுத்தி கொள்ளலாம். 

தமிழ் ஐந்தாம் வகுப்பு.ஒலி மரபுச் சொற்கள்

Post a Comment

Previous Post Next Post