நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் பாடக்குறிப்பு

4 &5 ஆங்கில வழி  வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயன்ளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.எனவே இதனை  பயன்படுத்தி தங்கள் பணியை செம்மையுற செய்ய வாழ்த்துக்கள். 

Topic- எண்ணும் எழுத்தும் பாடக்குறிப்பு 4 &5 ஆங்கில வழி ) 

File type- PDF

4&5th Lesson plan EM 

Post a Comment

Previous Post Next Post