நமது குழுவின் சார்பாக EE |TAMIL |UNIT1| | EP 02|இணை சேர்ப்போம்| எண்ணும் எழுத்தும்| வகுப்பு 1,2,3| CLASS1,2,3 |KALVI TV | வழங்கியுள்ளோம்.

இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். மாணவர் உற்றுக்கவனித்தலை மேம்படுத்த செய்கைகள் ,படங்கள் வழியாக செயல்பாடுகள் வழங்கி ஆர்வத்தினை தூண்டுதல் .சிக்கல்களுக்கு மாணவர்களே தீர்வு காண வைத்தல், ஆராய்வு ஊக்கத்தினை மேம்படுத்துதல் பற்றியும் ஆசிரியர் தெளிவாக விவரிக்கிறார்.

EE |TAMIL |UNIT1| | EP 02|இணை சேர்ப்போம்| எண்ணும் எழுத்தும்| வகுப்பு 1,2,3| CLASS1,2,3 |KALVI TV | எழுத்தும்| வகுப்பு 1,2,3| CLASS1,2,3 |KALVI TV |

Post a Comment

Previous Post Next Post