இந்த பதிவில் எண்ணும் எழுத்திற்கான கணித பாடம் பருவம் ஒன்றிற்கான ஆசிரியர் கையேடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பதிவு தங்களுக்கு பயனுள்ளதாய் இருக்கும் என நம்புகிறோம். இந்த பதிவானது தங்களுக்கு பயன்பட்டால் மற்றவர்களுக்கும் பகிரவும்.
Topic- Zeal study EE_Maths_Term_1.pdf
File Type-pdf

Post a Comment

Previous Post Next Post