நமது குழுவின் சார்பாக Ennum Ezhuthum - English - Term -1 Warmup activity வழங்கியுள்ளோம்.

.இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நினைக்க்ன்றோம். எனவே இதனை பயனபடுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும்.

TopicEnnum Ezhuthum - English - Term -1 Warmup activity

File type- video 

தமிழ் - முதல் பருவம் - 2023-2024 - துணைக்கருவிகள்

Post a Comment

Previous Post Next Post