நமது குழுவின் சார்பாக தேன்சிட்டு - இதழ் PDF ஜூன் 2023

மாதத்தற்காண இதழ் வழங்கியுள்ளோம் . வழக்கம்போல மாணாக்கர்கள் இதனை பயிற்சி பெற்று வினாடி வினா நிஅக்ழ்வில் கலந்து கொண்டு பரிசு பெற வாழ்த்துக்கள். 

Topic- தேன்சிட்டு - இதழ் PDF ஜூன் 2023

File type- PDF

தேன்சிட்டு - இதழ் 

Post a Comment

Previous Post Next Post