நமது குழுவின் சார்பாக குறைதீர்கற்பித்தல்  மற்றும் மெல்லக்கற்போருக்காண செயல்பாடுகள் வழக்கப்பட்டுள்ளது . இதனை

பயன்படுத்தி மாணவர்களுக்கு சிறந்த முறையில் கற்பிக்க வாழ்த்துக்கள்.

Sight words remedial teaching activity 2 

File type- video 


Post a Comment

Previous Post Next Post