நமது குழுவின் சார்பாக TLM வழங்கி வருகின்றோம்.

அந்த வரிசையில் இன்று    எண்ணும் எழுத்தும்  Unit  2 English TLM வழங்கியுள்ளோம் . இது  உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். என்வே இதனிஅ பயன்படுத்தி தங்கள் ,பணியை செம்மையுற செய்ய வாழ்த்துக்கள். இது தங்களுக்கு உதவியாக இருந்தால் அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic-   எண்ணும் எழுத்தும்  Unit  2 English TLM

File type- PDF

  Unit  2 English TLM

Post a Comment

Previous Post Next Post