நமது குழுவில் சார்பாக4 ஆம் வகுப்பு பருவம் 1 சமுக அறிவியல் ஐவகை நில அமைப்பு பயிற்சி பயிற்சிநூல்-பயிற்சி 2.3-2.4

வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். இதனிஅ பயன்ப்டுத்தி தங்கள் கற்பித்தல் பணியை செம்மையுற செய்ய வாழ்த்துக்கள். 

Topic4 ஆம் வகுப்பு பருவம் 1 சமுக அறிவியல் ஐவகை நில அமைப்பு பயிற்சி பயிற்சிநூல்-பயிற்சி 2.3-2.4

File type- Video 


Post a Comment

Previous Post Next Post