நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் - வகுப்பு5 - மூளை செயல்மாடு

 வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என் நினைக்கின்றோம். எனவே இதனிஅ பயன்ப்டுத்தி அனவருக்கும் பகிரவும். 

Topic- எண்ணும் எழுத்தும் - வகுப்பு5 - மூளை செயல்மாடு

File type-video 

எண்ணும் எழுத்தும் - வகுப்பு5 - மூளை செயல்மாடு

Post a Comment

Previous Post Next Post