நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும்

- ஒற்றை எண் இரட்டை எண்... செயல்பாடு வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனவருக்கும் பகிரவும். 

Topic- எண்ணும் எழுத்தும் - ஒற்றை எண் இரட்டை எண்... செயல்பாடு 

File type- video 

ஒற்றை எண் இரட்டை எண்... செயல்பாடு 

Post a Comment

Previous Post Next Post