நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும்

-எண்ணும் எழுத்தும் அறிவியல் - நுரையீரல் ஆயத்தசெயல்பாடு வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனவருக்கும் பகிரவும். 

Topic- எண்ணும் எழுத்தும் அறிவியல் - நுரையீரல் ஆயத்தசெயல்பாடு

File type- video 

எண்ணும் எழுத்தும் அறிவியல் - நுரையீரல் ஆயத்தசெயல்பாடு

Post a Comment

Previous Post Next Post