நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பு வார்த்தைகள்  வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும்

என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை  பயன்படுத்தி  தங்கள் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு  dictation வைத்து அவர்களின் வார்த்தை திறனை மேம்படுத்தலாம். இதனை நமக்காக தயாரித்து வழங்கிய திருமதி. க. யாழரசி அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பாக  நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம். 

Topic- ஐந்தாம் வகுப்பு வார்த்தைகள் 

File type- PDF

ஐந்தாம் வகுப்பு வார்த்தைகள் 

Post a Comment

Previous Post Next Post