நமது குழுவின் சார்பாக Look up and say- chant. EE 1-3 Term-1. module-4. பயிற்சி நூல் விடை வழங்கியுள்ளோம்.

இது உங்களுக்கு மிகவும் பயன்ளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனைபயன்படுத்தி தங்கள் பணியை செம்மையுற  செய்ய வாழ்த்துக்கள். 

Topic-Look up and say- chant. EE 1-3 Term-1. module-4.

File type- video 

 

Post a Comment

Previous Post Next Post