நமது குழுவின் சார்பாக 4 ஆம் வகுப்பு பருவம் 1 அறிவியல் வேலை மற்றும்

ஆற்றல் புத்தக மதிப்பீடு. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic- 4 ஆம் வகுப்பு பருவம் 1 அறிவியல் வேலை மற்றும் ஆற்றல் புத்தக மதிப்பீடு

File type- video 

4 ஆம் வகுப்பு பருவம் 1 அறிவியல் வேலை மற்றும் ஆற்றல் புத்தக மதிப்பீடு


Post a Comment

Previous Post Next Post