நமது குழுவின் சார்பாக  4&5 ஆம் வகுப்பு மாண்வர்களுக்கு நமது

பள்ளிக்கல்வித்துறையின் சார்பாக வழங்கப்பட்டுள்ள வினாத்த்டாளின் விடைகள்: வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என் நினைக்கின்றோம். என்வே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic- 5th Standard  Social Science  English   medium  July monthly test question paper and answer key PDF 

File type- PDF 

5th Social Science EM  key 

Post a Comment

Previous Post Next Post