நமது குழுவின் சார்பாக 7. அமைப்புகளை அறிவேன், (ஏலேலோ ஏலேலோ பாடல்) எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் 1,கணக்கு 1&3

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic- 7. அமைப்புகளை அறிவேன், (ஏலேலோ ஏலேலோ பாடல்) எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் 1,கணக்கு 1&3

File type- video 

7. அமைப்புகளை அறிவேன், (ஏலேலோ ஏலேலோ பாடல்) எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் 1,கணக்கு 1&3

Post a Comment

Previous Post Next Post