நமது குழுவின் சார்பாக*EE Term-2 Tamil Day-1 Aarvamoottal - Engey  Vazhi Engey* -*TLM

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic *EE Term-2 Tamil Day-1 Aarvamoottal - Engey  Vazhi Engey* -*TLM

*EE Term-2 Tamil Day-1 Aarvamoottal - Engey  Vazhi Engey* -*TLM

EE Term-2 Tamil Day-1 Aarvamoottal 


ஆயத்தப்படுத்தும் விதங்கள் பல வகை ,ஆனால் கற்றல் சிறப்புற ஆயத்தப்படுத்தல் என்பது மீத்திறனோடு தயாரிக்கப்படுதல் சிறப்பு அதனை காண முடிகிறது. பேச்சு வழக்கு எழுத்துவழக்கு வேறுபாட்டினை ஆசிரியர் கையாளும் விதம் மிகவும் பயனுடையதாகிறது . சொல்லையும் ,பொருளையும் மாணவர்கள் புரிந்து கற்றலுக்கு மிக சிறப்பாக ஆசிரியர் கையாழ்வது கற்றலுக்கு ஊன்றுகோலாகிறது .

Post a Comment

Previous Post Next Post