நமது குழுவின் சார்பாக EE|SCI|C4&5|T2|MOD3|Part2|PLANTS| -விதை பரவுதலை அறிவோம்

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic EE|SCI|C4&5|T2|MOD3|Part2|PLANTS| -விதை பரவுதலை அறிவோம்

EE|SCI|C4&5|T2|MOD3|Part2|PLANTS| -விதை பரவுதலை அறிவோம்

Post a Comment

Previous Post Next Post