வணக்கம். நமது குழுவின் சார்பாக   வகுப்பு 4 QR CODE VIDEOS -STETHOSCOPE

 வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும்.

Topic-  வகுப்பு 4 QR CODE VIDEOS -STETHOSCOPE

 வகுப்பு 4 QR CODE VIDEOS -STETHOSCOPE


Post a Comment

Previous Post Next Post