வணக்கம். நமது குழுவின் சார்பாக   வகுப்பு 4&5 QR CODE VIDEOS -

அன்னைத் தமிழே,தமிழின் இனிமை_ தமிழின் இனிமை-பாடல் வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும்.

Topic-  வகுப்பு 4&5 QR CODE VIDEOS - அன்னைத் தமிழே,தமிழின் இனிமை_ தமிழின் இனிமை-பாடல்

அன்னைத் தமிழே,தமிழின் இனிமை_ தமிழின் இனிமை-பாடல்


Post a Comment

Previous Post Next Post