வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக மொழிகள் ஆய்வகம் பயன்படுத்தும்

வழிமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பயன்படுத்தி மொழிகள் ஆய்வகம்  பற்றிய ஐயங்களுக்கு விடை  தெரிந்து கொள்ளலாம்.. 

Topic- மொழிகள் ஆய்வகம் பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள் 

File type- PDF

மொழிகள் ஆய்வகம்


Post a Comment

Previous Post Next Post