வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி கையேடு Training module 

 கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பயன்படுத்தி மொழிகள் ஆய்வகம்  பற்றிய ஐயங்களுக்கு விடை  தெரிந்து கொள்ளலாம்.. 

Topic-எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி கையேடு Training module 

File type- PDF

எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி கையேடு 


Post a Comment

Previous Post Next Post