நமது குழுவின் சார்பாக ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் காணொளிகளை தினமும் வழங்கி வருகிறோம்.

அதனை தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கான ஒப்படைப்புகளையும் வழங்கி வருகிறோம். இந்த ஒப்படைப்புகள் மூலம் மாணவர்களின் கற்றல் திறன் அதிகரிக்கும் என நம்புகிறோம். இதனை தயாரித்து வழங்கிய ஆசிரியர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.இப்பதிவானது பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கும் பகிரவும்.
அப்படியே பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்துக் கொள்ளலாம்.
Topic-4ஆம் வகுப்பு அறிவியல் தொகுத்தறி மதிப்பீடு மூன்றாம் பருவத்தேர்வு  வினாத்தாள் (With Out Water Mark) 2022 Tamil medium 
File Type-PDF
4th Standard  Science QP 

1st STANDARD 


1st Standard English Third Term Test Question paper  click here

1ஆம் வகுப்பு கணிதம் மூன்றாம் பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் Tamil medium click here

1ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் மூன்றாம் பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் Tamil medium click here

                                                          2nd STANDARD 

2ஆம் வகுப்பு தமிழ் மூன்றாம் பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் Tamil medium click here

2nd Standard English Third Term Test Question paper click here

2ஆம் வகுப்பு கணக்கு மூன்றாம் பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் Tamil medium

2ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் மூன்றாம் பருவத்தேர்வு வினாத்தாள்Tamil medium click here

                                                       3rd STANDARD 

3ஆம் வகுப்பு தமிழ் மூன்றாம் பருவத்தேர்வு தொகுத்தறி மதிப்பீடு வினாத்தாள் click here

3rd Standard English Summative Assessment Terminal Examination Question paper click here

3ஆம் வகுப்பு கணக்கு தொகுத்தறி மதிப்பீடு மூன்றாம் பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் Tamil medium click here

3rd Standard Maths Third Term Exam Summative Assessment Question paper English medium click here

3ஆம் வகுப்பு அறிவியல் தொகுத்தறி மதிப்பீடு மூன்றாம் பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் Tamil medium click here

3rd Standard Science Summative Assessment Terminal Examination Question paper English medium click here

3ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் தொகுத்தறி மதிப்பீடு மூன்றாம் பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் Tamil medium click here

3rd Standard Social science Summative Assessment Terminal Examination Question paper English medium click here

                                                          4th STANDARD

4ஆம் வகுப்பு தமிழ் தொகுத்தறி மதிப்பீடு மூன்றாம் பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் Tamil medium click here
 
4th Standard English Summative Assessment Terminal Examination -3 Question paper click here

4ஆம் வகுப்பு கணிதம் தொகுத்தறி மதிப்பீடு மூன்றாம் பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் Tamil medium click here

4th Standard Maths Summative Assessment Terminal Examination -3 Question paper English medium click here

4ஆம் வகுப்பு அறிவியல் தொகுத்தறி மதிப்பீடு மூன்றாம் பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் Tamil medium click here

4th Standard Science Summative Assessment Terminal Examination -3 Question paper English medium click here

4ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் தொகுத்தறி மதிப்பீடு மூன்றாம் பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் Tamil medium click here

4th Standard Social science Summative Assessment Terminal Examination -3 Question paper English medium click here

5ஆம் வகுப்பு தமிழ் தொகுத்தறி மதிப்பீடு மூன்றாம் பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் click here

5th Standard English Summative Assessment Terminal Examination -3 Question paper click here

5ஆம் வகுப்பு கணிதம் தொகுத்தறி மதிப்பீடு மூன்றாம் பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் Tamil medium click here

5th Standard Maths Summative Assessment Terminal Examination -3 Question paper English medium click here

5ஆம் வகுப்பு அறிவியல் தொகுத்தறி மதிப்பீடு மூன்றாம் பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் Tamil medium click here

5th Standard Science Summative Assessment Terminal Examination -3 Question paper English medium click here

5ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் தொகுத்தறி மதிப்பீடு மூன்றாம் பருவத்தேர்வு வினாத்தாள் Tamil medium click here

5th Standard Social science Summative Assessment Terminal Examination -3 Question paper English medium click here

Post a Comment

Previous Post Next Post