நமது குழுவின் சார்பாக ஒன்றாம் வகுப்பிற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஜூன், ஜீலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான பாடத்திட்டம்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு மிக எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic - வகுப்பு 1 அனைத்து பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம் பருவம் 1 

File Type-PDF

1st std Syllabus 

Post a Comment

Previous Post Next Post