நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் இயல் 4,5 இரண்டு மற்றும் நான்கு வரி எழுத்து பயிற்சிக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களுது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic - எண்ணும் எழுத்தும் இயல் 4,5 இரண்டு மற்றும் நான்கு வரி எழுத்து பயிற்சி 

File Type-PDF

EE Hand writing 

Post a Comment

Previous Post Next Post