நமது குழுவின் சார்பாக தமிழ் பாடத்திற்கான உயிரெழுத்துகள் மற்றும் மெய்யெழுத்துகளுக்கான Flash cards கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பதிவு உங்களுக்கு மிக சுலபமாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic - தமிழ் உயிரெழுத்துகள், மெய்யெழுத்துகள் Flash cards

File Type-PDF

Tamil Flash cards

Post a Comment

Previous Post Next Post