ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கான மூன்றாம் வகுப்பிற்கான ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான  வார்த்தைகளும் அதன் உச்சரிப்புகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.எளிமையாக புரியும் வகையிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுயுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கும் பகிரவும்.

Topic-3rd std English TERM -1 Word Pronunciation
File Type-PDF 
3rd English 

Post a Comment

Previous Post Next Post