நமது குழுவின் சார்பாக நான்காம் வகுப்பிற்கு ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான இரண்டாம் பாடத்தலைப்புக்கான வினைச்சொற்கள், பெயர்ச்சொற்கள், உரிச்சொற்கள் மற்றும் வினையுரிச்சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இது உள்ளகளுக்கு எளிதாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நன்பர்களுக்கு பகிரவும்.இதனை தயாரித்து வழங்கிய T. தென்னரசு அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறோம். 

Topic-4th std English My Hobbies Term -1 Verb, noun, adjectives, adverb 
File Type-PDF

4th English

Post a Comment

Previous Post Next Post