நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பிற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான சமூக அறிவியல்   பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நமது பூமி, வரலாற்றை நோக்கி, நல்ல குடிமகன், வளி மண்டலம் தொடர்பாக கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பதிவு மிகவும் சுலபமாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-வகுப்பு 5 சமூக அறிவியல் பருவம் 1 கற்றல் விளைவுகள் (Tamil medium) 
File Type-PDF

5th std SOCIAL SCIENCE 

Post a Comment

Previous Post Next Post